Algemene INFO Générale

Hier vindt u algemene info ivm lidgeld, eindejaarsinfo, bestuur, algemene weetjes, algemene werking, enz …..
Ici vous trouverez de l’info sur le fin d’année,  les cotisations, le comité, nouvelles générales, etc ….


23 augustus 2019
Lidgeld    Werkingsjaar  2019-2020
– Gewone leden per persoon :10 euro (of meer volgens godsvrucht en financieel vermogen)
– Per Koppel : 20 euro
– Ereleden : vanaf 50 euro
Gelieve het bedrag te willen overschrijven op onze rekening  BE05 55079050 0075 met vermelding “lidgeld vriendenkring”

Uw lidmaatschap toont uw blijken van sympathie voor onze werkgroep en de collega’s van weleer en spoort ons aan U op de hoogte te houden van het wel en wee van onze vroegere collega’s waarmee we een groot deel van ons professioneel bestaan gedeeld hebben.
Ook kunnen we hierdoor meer organisaties op poten zetten, zowel culinair, cultureel als sportief aan zeer democratische prijzen. Maar ook initiatieven van de leden zelf zijn meer dan welkom.  Wij willen een Vriendengroep zijn voor iedereen en door iedereen,  die de Esprit Paribas een warm hart toedraagt en deze Spirit wil levend houden.
Binnenkort komen we met een zeer ambitieus programma voor het komende jaar.
Met dank op voorhand voor uw blijken van sympathie.


Cotisation Exercice 2019-2020
– Membre sympathisant par personne : 10 eur (ou plus selon vos moyens)
– Couples : 20 eur
– Membre d’honneur : à partir de 50 eur
Merci de bien vouloir effectuer votre virement sur notre compte BE05 55079050 0075 avec la mention  ” cotisation Amicale »
Votre participation montre votre sympathie à notre Amicale et vous permet de rester au courant de ce que sont devenus vos anciens collègues et dont une part importante sont toujours en activités.
Grâce à cela, nous pouvons aussi mettre en place diverses activités, tant culinaires, que culturelles ou sportives à des prix très démocratiques.
Mais des initiatives personnelles des membres sont toujours les bienvenues. Nous voulons être une Amicale pour tous et grâce à tous, qui ont encore cet Esprit Paribas unique et que nous désirons conserver et entretenir.
Bientôt nous reviendrons vers vous avec un programme très ambitieux pour l’année prochaine.
Avec tous nos remerciements pour votre participation


23 september : BestuursComité 2018 :
Het comité vergadert regelmatig samen om evenementen en lunches op poten te zetten. Het is één team voor allen …. voor al de collega’s van het vroegere Paribas …. met DE Paribas Esprit.
Door het overlijden van onze betreurde Voorzitter Lieven Stoop werd het Comité lichtjes gewijzigd en werd Renaud de Terwangne tot Voorzitter aangesteld.
Tevens wordt Jacques de Theux in het Comité opgenomen om onze link met de nog actieve collega’s te verstevigen.
En vanop de zijlijn zal René Avonts ons bijstaan via zijn diverse contacten met woord en daad.

snap2018212
snap2018209
Voorzitter/Président : Renaud de Terwangne

Geboren in Brussel, nog juist niet officieel met pensioen, gehuwd, vader van 5 kinderen en opa van 4 kleinkinderen
Professioneel : 5 jaar in het Notariaat, 7 jaar Credit General nu CBC Bank, en dan de beste jaren , de Paribas-jaren 1989-1998 : dienst Vermogensbeheer,
5 jaar Artesia Luxemburg en
9 jaar BIL Luxemburg.
Lid van de Vriendenkring sinds 2011 via Oscar Vanden Broek.
Lid van de Comité sinds 2014.

Né à Bruxelles, officiellement pas encore pensionné, marié et Papa de 5 enfants et 4 petits-enfants..
Professionellement : 5 Notariat,7 ans Crédit Général, actuellement CBC,
et ses meilleurs années, Paribas entre 1989 – 1998 : Gestion de Fortune, 5 ans Artesia LUx et 9 ans BIL Lux.
Membre de l’Amicale depuis 2011 via Oscar VandeBroecke et membre du Comité depuis 2014.
De maidenspeech van onze spiksplinternieuwe VoorZitter, / Le premier discours de notre tout nouveau Président.

fotovanderbiestPaul    fotovandevoordeMichel   snap2018208
fotoReuvisWilly   snap2018207   pbleonhaar
snap2018210

Paul Vanderbiest :
Culinair Verantwoordelijke, responsable culinaire
Michel Vande Voorde :
diverse taken
Jean-Pierre Salomé :
diverse taken
Willy Reuvis :
website, FB, mailing,administratie
Christian Debotze :
secretaris, secrétaire
Léon Verhaeghe :
penningmeester, trésorier
Jacques de Theux : Verbindingspersoon met onze nog actieve collega’s. Intermédiaire de nos collègues toujours actifs.


23 september : Pour ceux qui l’ont oublié ….  Voor zij die ‘t vergeten zijn …
Hélas, chaque jour nous vieillissons ! Et nous oublions plus facilement l’une ou l’autre chose ou le reportons au lendemain … ou à l’année prochaine !
C’est ainsi que nous voulons rappeler les gens qui l’ont oublié de penser à la cotisation pour l’année à venir.
Si vous avez , malheureusement, ” deleter » notre précédent mail ou que vous ne l’avez pas lu en entier, alors voici les informations utiles :

Cotisation Exercice 2018-2019
– Membre sympathisant par personne : 10 eur (ou plus selon vos moyens)
– Couples : 20 eur
– Membre d’honneur : à partir de 50 eur
Merci de bien vouloir effectuer votre virement sur notre compte BE05 55079050 0075 avec la mention  ” cotisation Amicale
»
.


Ja we worden allemaal al een dagje ouder.  En we vergeten al vlugger iets, of stellen het uit tot morgen …. Of tot volgend jaar. Of misschien genieten we nog van een late vakantie …..
Daarom willen wij U eraan herinneren dat een aantal collega’s zijn bijdrage voor het komende werkjaar nog niet overgemaakt hebben.
Mocht U onze vorige mail al “gedeletet” hebben of niet gelezen tot het einde dan vindt U hier de nodige gegevens
Lidgeld    Werkingsjaar  2018-2019
– Gewone leden per persoon :10 euro (of meer volgens godsvrucht en financieel vermogen)
– Per Koppel : 20 euro
– Ereleden : vanaf 50 euro
Gelieve het bedrag te willen overschrijven op onze rekening  BE05 55079050 0075 met vermelding “lidgeld vriendenkring”


22 augustus 2018 : LIDGELD
De vakantie loopt op zijn einde en we staan weer voor ons nieuw werkingsjaar.
Om onze Vriendengroep financieel  gezond te houden willen we naar jaarlijkse traditie een kleine bijdrage vragen  om alzo lid te worden van onze vereniging.

We zien de toekomst positief tegemoet en behouden alzo ons lidgeld op hetzelfde niveau als de voorgaande jaren.

Ook voor het komende werkingsjaar voorzien we weer een aantal lunches, culturele en andere verrassende activiteiten. Te gelegener tijd brengen we jullie op de hoogte hiervan. Wij kijken uit naar uw aanwezigheid.

Ook willen we de nog actieve collega’s meer bij onze werking betrekken en daarom hebben we gevraagd aan Jacques de Theux om de rangen van het comité te komen versterken.
Ook René Avonts zal informeel voor contacten zorgen met de Directie van het huidige Belfius.
Het Comité heeft ook unaniem beslist om Renaud de Terwangne voor te dragen als Voorzitter ter vervanging van onze betreurde Lieven. Wij wensen hem alvast veel succes met zijn nieuwe supplementaire functie.

Lidgeld    Werkingsjaar  2018-2019
– Gewone leden per persoon :10 eur (of meer volgens godsvrucht en financieel vermogen)
– Per Koppel : 20 eur
– Ereleden : vanaf 50 eur
Gelieve het bedrag te willen overschrijven op onze rekening  BE05 55079050 0075 met vermelding “lidgeld vriendenkring”

*******************************
22 aout 2018 : COTISATION
Les vacances touchent à leur fin et nous entamons une nouvelle année académique .

Afin de conserver un équilibre financier au sein de l’Amicale, nous vous demandons, comme chaque année, de bien vouloir verser votre cotisation afin de devenir membre.

Nous voyons l’avenir avec optimisme et pouvons dès lors conserver le même montant que les années précédentes.
Pour l’année à venir, nous avons prévu plusieurs lunchs ainsi que des activités culturelles et surprenantes.

Nous désirons également conserver un lien avec nos collègues qui sont encore actif et avons demandé à Jacques de Theux de renforcer l’équipe de notre comité.
René Avonts s’est proposé pour poursuivre ses contacts avec l’actuelle direction de Belfius.
Le Comité a nommé à l’unanimité Renaud de Terwangne comme Président en remplacement de notre regretté Lieven. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa nouvelle fonction.

COTISATION juin 2018/2019
– par personne : 10 euro (ou plus)

– par couple : 20 euro 
– Membre d’Honneur : à partir de 50 euro 
=> au compte habituel : BE05 55079050 0075 avec libellé “cotisation Amicale”. 


18 augustus 2017 : LIDGELD werkingsjaar juni 2017 – 2018
– gewone leden : 10 euro (vrijblijvend meer)
– per koppel : 20 euro
– Ereleden : 50 euro.
– op onze rek : BE05 55079050 0075 met vermelding “lidgeld”
Ondanks de oplopende inflatie, dreigend oorlogsgevaar/terreur en verdere opwarming van de aarde enerzijds, en rekening houdend met het feit dat vele van onze leden(hopelijk) zullen getroffen worden door de nieuwe vermogenstaks die de regering ons oplegt anderzijds, houden wij het lidgeld op hetzelfde niveau van vorig jaar.
Gezien wij, naar alle waarschijnlijkheid niet langer zullen kunnen genieten van de jaarlijkse subsidie van Belfius (dit zou de mogelijke introductie prijs van de aandelen op de beurs kunnen verlagen) zal iedere financiële steun vanwege oud-collegaes met een nog warm Paribas –België hart,van harte welkom zijn.Het helpt ons om ook in de toekomst activiteiten te organiseren tegen een voor alle leden aanvaardbare prijs.

18 août : COTISATION juin 2017/2018
Cuisiner et naviguer coûtent plus cher que le prix demandé à nos membres . Heureusement les cotisations annuelles, les contributions de nos membres d’Honneur, le subside exceptionnel de Belfius ont compensé nos dépenses et gardé l’équilibre de nos comptes.

Malgré l’inflation galopante, les dangers du terrorisme et de la guerre ainsi que le réchauffement constant de la planète, et tenant compte du fait que de nombreux membres seront touchés ( du moins nous l’espérons) par les nouvelles taxes sur le patrimoine, nous avons décidé de maintenir la cotisation au même niveau que l’année passée.
– par personne : 10 euro (ou plus)
– par couple : 20 euro
– Membre d’Honneur : à partir de 50 euro
au compte habituel : BE05 55079050 0075 avec libellé “cotisation”.

Vu que, très vraisemblablement, nous ne pourrons plus bénéficier du subside annuel de Belfius, chaque soutien financier de nos anciens collègues avec un coeur Paribas, sera reçu avec une immense gratitude .Cela nous aidera à conserver l’organisation de nos activités futures à un prix raisonnable


8 februari 2017 : Hospitalisatieverzekering VAN BREDA.
Tegenwoordig kan je de diverse aangiftes ook via mail versturen!
* Aangifte Hospitalisatie :
Online aangifte via deze link : https://www.vanbreda.be/nl/form-aangifte-hospitalisatie/
* contactgegevens, praktische modaliteiten, brochure vindt U op de site van AfterBelfius
Er wordt voortaan enkel gewerkt met een nieuw kostenformulier. Dit formulier ontvangt u, rechtstreeks van Vanbreda, bij de eerstvolgende keer dat u kosten indient.
Dit kostenformulier bestaat uit een voorblad met hierop een barcode die NOOIT mag gekopieerd worden (heeft u een extra document nodig kan u dit verkrijgen op eenvoudige aanvraag bij Vanbreda (telefoon of mail).
De kosten die u indient voegt u bij aan dit voorblad (factuur, kwijtschriften mutualiteit, BVAC document voor terugbetaling medicatie …) of u kan op de tweede bladzijde van het kostenformulier de “arts” het document laten invullen.
Er zullen dus geen kostenformulieren meer op de site terug te vinden zijn in de toekomst.
ASSURANCE HOSPITALISATION VAN BREDA.
Vous pouvez envoyer vos déclarations par email.
Déclaration Hospitalisation :
– lien online de déclaration  : https://www.vanbreda.be/fr/form-declaration-hospitalisation/
Info, Brochure, contact, modalités pratiques vous trouverez sur le site de AFTERBELFIUS
La prochaine fois que vous introduirez des frais, vous recevrez le nouveau formulaire directement de Vanbreda.
Ce formulaire de remboursement comporte une page de garde sur laquelle se trouve un code-barre qui ne peut JAMAIS être copié (si vous avez besoin d’un document supplémentaire, vous pouvez facilement le demander à Vanbreda par téléphone ou par mail).
Vous ajoutez ensuite les preuves des frais que vous introduisez (facture, quittance de la mutuelle, document BVAC pour le remboursement des médicaments, … ) OU vous faites remplir la deuxième page du formulaire par le « médecin ».
Il n’y aura donc plus de formulaires de remboursement disponibles sur le site.


15 sept 2016 : sinds enkele dagen zitten we ook op Facebook ….. Al een honderdtal collega’s hebben hun stoeltje gereserveerd in ons babbelhoekske … Hier klikken
Ben je nog niet bevriend …. stuur ons snel een berichtje ….
15 sept 2016 : Depuis quelques jours vous savez nous retrouver sur Facebook. Déjà une centaine de collègues ont réservé une place pour bavarder ….  Cliquez ici  Venez nous rejoindre …
facebookbanner


1 augustus 2016 : LIDGELD werkingsjaar juni 2016/2017
Naar jaarlijkse gewoonte verzoeken wij oude(en hopelijk veel nieuwe)leden(en eventueel partner) het lidgeld(10 eur per persoon-20 euro per koppel) voor het nieuwe werkingsjaar (juli 2016-juni 2017) over te schrijven op onze rekening BE05 55079050 0075 met vermelding “lidgeld”.
Vanaf dit werkingsjaar zal het ook mogelijk zijn te opteren voor het speciaal statuut van ERELID VAN DE VRIENDENKRING PARIBAS ,dit middels een storting van 50 eur.
Dit initiatief wordt genomen om het onze ex-collega’s,die over meer dan gemiddelde ”BANKVRUCHT EN VERMOGEN” beschikken toe te laten hun (financiële) sympathie voor onze vereniging op een concrete manier werkelijkheid te laten geworden.
In deze financiële context melden wij u dat BELFIUS, waarvan de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur ,de heer Clijsters, zijn loopbaan is begonnen bij PARIBAS, wat zijn sympathie voor onze vriendenkring verklaart, beslist heeft ons een subsidie toe te kennen voor volgend werkingsjaar.
Dit zal ons toe laten de individuele bijdrage bij onze volgende activiteiten op een -voor iedereen-aanvaardbaar peil te houden.

1er août 2016 : COTISATION juin 2016/2017
Comme tous les ans, nous vous remercions de bien vouloir virer votre cotisation, que vous soyez ancien ou (et nous espérons en avoir beaucoup) nouveau membre de l’Amicale, de 10 EUR par personne – 20 EUR par couple, au compte habituel : BE05 55079050 0075 avec llibellé “cotisation”.
A partir de cette année, il sera également possible d’opter pour un statut spécial, celui de MEMBRE d’HONNEUR de l’amicale PARIBAS, et ce par virement de 50 EUR;
Cette initiative est prise pour faire participer chacun de nos ex-collègues, selon leurs moyens, et par sympathie de manière concrète et en aide à notre amicale.
Dans ce contexte financier, nous avons le plaisir de vous informer que Belfius, dont le Président actuel du Conseil d’Administration, Monsieur Clijsters, a commencé sa carrière chez Paribas, a marqué son soutien à notre Amicale et a décidé de nous accorder un subside pour la prochaine année. Cela va contribuer à maintenir le prix de nos activités à un niveau acceptable pour chacun.


25 december 2015 : EINDEJAARSWENSEN
Eerst en vooral wensen wij u allen een vrolijk (en zonder alcohol controle) kerstfeest en een gelukkig (en ook financieel) voorspoedig 2016.
Een jaar zonder gezondheidskwaaltjes, zonder overgewicht of teveel cholesterol, zonder teveel zagende echtgenotes(n), zonder ondankbare kinderen of kleinkinderen, zonder dalende beurzen, zonder stijgende kosten van water of elektriciteit, zonder ruzies met de buurvrouw, zonder een gehate vroegere baas te moeten tegenkomen op één of andere receptie of voetbalmatch, kortom zonder al die dingen die het leven toch soms een beetje minder prettig maken.
Na al deze mooie wensen die iedereen zullen ”raken” nodigen wij u graag uit op onze
NIEUWJAARSLUNCH op VRIJDAG 15 JANUARI 2016 AANVANG 12 UUR
BASILIEKLAAN 14, SINT AGATHA-BERCHEM (terroristen-vrije gemeente)
Wij verwachten u massaal op deze hoog-gereputeerde, geapprecieerde en feestelijke culinaire activiteit van de bovenste Paribas-plank.
Is het niet prettig onze collega’s van weleer met wie we gedurende jaren lief (en winst) en leed (en verlies) gedeeld hebben nog eens terug te zien? Hoe meer(ex-collega’s) hoe meer (Paribas)vreugde. Laat uw eventuele afwezigheid op onze Nieuwjaars lunch niet de eerste verkeerde en ontgoochelende beslissing zijn van 2016. Kom op – tegen kanker natuurlijk – maar ook tegen afwezigheden op dergelijke belangrijke (culinaire) evenementen.


25 décembre : VOEUX de FIN D’ANNEE
Permettez-nous tout d’abord de vous souhaiter de très belles fêtes de Noel (attention aux contrôles routiers ) et de Nouvel An ( Bonheur et tout ce que vous désirez) pour 2016 .
Une année sans trop de bobos de santé, sans trop de surpoids ou de cholestérol, sans trop de conjoint ch…, sans trop d’enfants ou de petits-enfants ingrats, sans crash boursier, sans trop de hausse du prix de l’eau et/ou de l’électricité, sans trop de misères avec la voisine, sans rencontre malencontreuse d’un chef mal aimé lors d’une réception ou d’un match de football, en bref sans toutes ces petites choses qui contrarient le quotidien.
Après tous ces beaux souhaits qui vont toucher chacun d’entre nous, nous vous invitons à participer à notre :
LUNCH DE NOUVEL AN le VENDREDI 15 JANVIER 2016 à partir de 12 heures
Avenue de la Basilique 14 à Berchem Saint Agathe
Nous vous attendons nombreux pour participer à cette activité réputée, appréciée et surtout gastronomique de notre chère Paribas.
Il est toujours agréable de revoir l’un ou l’autre collègue avec qui nous avons passé tant d’années avec bonheur et aussi souffrances, à rire et à pleurer, à gagner mais aussi à perdre. Au plus nombreux nous serons, au plus il y aura de la joie .. Paribas. Evitez que votre absence éventuelle au lunch de Nouvel AN ne soit votre première mauvaise décision de 2016, sans parler des regrets de ne pas pouvoir participer à ce très important évènement gustatif.


september 2015 : LIDGELD WERKJAAR 2015-2016
Ondanks taks-shift ,BTW verhogingen, afgeschafte subsidiëring, geen gunstvoorwaarden NBB etc, behouden wij het jaarlijks lidgeld op 10 EUR per persoon.
Net als vorig jaar staat het iedereen vrij dit bedrag (uit sympathie) te verhogen. Vorig jaar mochten wij een aanzienlijk bedrag aan spontane sponsoring ontvangen, waarvoor onze herhaalde dank. Het liet ons toe onze activiteiten met iets extra op te vrolijken. Mogen we u vragen zo vlug mogelijk uw bijdrage(ietsje meer mag ook) te storten op onze hogervermelde rekening. (Paribas Vriendenkring : BE05 5507 9050 0075)
Wat kunnen u in ruil hiervoor verwachten ???
– verzorgde lunches tegen redelijke prijs
– jaarlijkse BBQ(dit jaar wellicht op zeer originele plaats)
– muzikaal opgeluisterde nieuwjaarslunch met speciaal menu en aangepaste attenties
– website die u informeert over prettige -en helaas ook minder prettige-gebeurtenissen in de Vriendenkring op de website ook tevens verslagen, foto’s en clips van onze diverse organisaties
– mailing om iedereen op de hoogte houden van onze activiteiten.

Wij hopen dat u ook het komende werkjaar (2015-2016) lid zult blijven van onze Vriendenkring PARIBAS, niet alleen uit sympathie ,maar ook opdat we u zouden kunnen ontmoeten op onze organisaties. En nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom. Het is de enige link die nog bestaat tussen (ex)collega’s van weleer waarmee wij onze ganse loopbaan hebben samen-(of tegen-)gewerkt.
En tenslotte dit : “..WIE DE TOEKOMST WEINIG AANLOKKELIJK VINDT…..
MOET ZICH DAN MAAR IN HET VERLEDEN VERDIEPEN” (Johan Goudsblom)

IN DE TOEKOMST ZAL DE MAILING NOG ENKEL VERSTUURD WORDEN NAAR DE LEDEN DIE HET LIDGELD BETAALD HEBBEN. DE WEBSITE BLIJFT EVENWEL VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK


september 2015 : COTISATION ANNUELLE 2015-2016
Malgré le tax-shift, l’augmentation de la TVA, la suppression des subsides et des conditions avantageuses de la BNB, nous maintenons la cotisation annuelle à 10 eur par personne . Tout comme l’an passé, il est laissé à l’appréciation de chacun (par sympathie) d’en augmenter le montant. L’an dernier, nous avons eu une contribution importante de soutien à notre Amicale, pour laquelle nous vous réitérons nos remerciements. Cela nous a permis quelques extras pour nos activités. Nous vous remercions de verser votre cotisation (ou un peu plus) le plus rapidement possible sur notre compte repris ci-dessus.

Que représente votre cotisation :
– des lunchs de qualité à prix raisonnables.
– un Barbecue annuel (cette année probablement à un endroit original)
– un lunch de Nouvel An musical avec un menu spécial et une attention pour chacun
– un site web qui vous informe des bonnes et malheureusement moins bonnes nouvelles ainsi que nos diverses activités
– un mail d’invitation à participer à ces diverses activités.

Nous espérons vivement que pour l’année (2015-2016) vous resterez membres de notre Amicale Paribas, pas seulement par sympathie, mais aussi que nous aurons le plaisir de vous compter parmi nous lors de nos diverses activités.
Les nouveaux membres sont bien sûr les bienvenus. L’Amicale est le dernier lien qui subsiste entre (ex) collègues, nous qui avons passé toute notre carrière à travailler ensemble.
et enfin ” ….qui trouve l’avenir peu séduisant, ….. doit alors se noyer dans le passé ” (Johan Goudsblom)

A l’avenir le mail sera uniquement envoyé aux membres en règle de cotisation.


Notre comité actuel  – Ons actueel Comité
Comite20141209 (27)

Wil U contact met ons opnemen : Klik hier voor ons contactformulier.
Si vous voulez nous contacter … Cliquez ici pour notre formulaire de contact


NOG MEER INFO : klik hier
encore PLUS d’INFO : Cliquez ici

Leave a Reply - Je commentaar hier - Votre réaction ici

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s