Gallerij Den Heeck 2014

..30 april 2014 : PARIBAS KULTUUR :
Gallerij Den Heeck en Culinair Restaurant Eyckerhof in Hingene (BORNEM)
Magda wijdde de aanwezigen in in de geheimen van het Constructivisme ….
Een mengeling van lijnen, cirkels en vierkanten met een wiskundige achtergrond.
ps : Mocht de clip beginnen met een stukje reclame dan kan je dat skippen of een ADBlocker installeren.
Dan krijg je in de toekomst geen vervelende reclame meer bij ‘t starten van Youtube- of andere clipjes, noch reclamebanners …
.

Fotomontage van het bezoek aan de Gallerij Den Heeck van onze collega Jan Verschaeren en zijn echtgenote Magda,
gevolgd door een culinair etentje in het sterrenrestaurant Eyckerhof…. om duim en vingers af te likken.
Deze dag werd voor alle aanwezigen een cultureel en culinair hoogstandje waar we nog lang over na zullen praten.
Op het einde van de dag waren we weer allemaal een unieke ervaring rijker.

denheeckbnldenheeckbfr
PARIBAS KULTUUR : WOENSDAG 30 APRIL 2014

Wij zijn toch niet vergeten dat we jaren gewerkt hebben bij een financiële instelling waar “BANKIEREN EEN KUNST……WAS”
Geheel in deze traditie zijn wij blij u te kunnen uitnodigen op een bezoek aan de gekende kunstgalerij “den HEECK”.
Het is niet ”zo maar” een galerij…Ten eerste wordt ze gerund door ons eminent lid –en oud collega- Jan Verschaeren en zijn echtgenote Magda, die sinds enige tijd deelnemen aan onze lunches. Bovendien is het een internationaal gekend centrum voor constructivisme en concrete kunst(center for constructivism and concrete art)
Wat dat allemaal betekent zal ons worden verduidelijkt en getoond door Jan en Magda. Een niet te missen en unieke kans die het later zal mogelijk maken dat onze kinderen en kleinkinderen –ook op dat gebied- van ons iets kunnen leren…
Geheel in overeenstemming met het hoog( Paribas-) niveau van dit bezoek, gaan wij samen lunchen in restaurant EYCKERHOF( 1 michelin ster)
Gans dit pakket (bezoek, apero, voorgerecht, hoofdschotel, nagerecht, wijn en….goed gezelschap) wordt u aangeboden voor de prijs van 55 euro.
Zowel de galerij als het restaurant zijn gelegen in het prachtige Klein-Brabant, vlak bij de Schelde in Hingene.
Er is een GROTE MAAR….het aantal plaatsen is beperkt. Begrijpelijk dat het restaurant ,van werkelijk uitstekende kwaliteit, zijn beperkingen heeft wat betreft het aantal plaatsen dat het voor ons kan reserveren. De inschrijvingen zullen afgesloten worden zodra dat aantal bereikt is.(betaling is bewijs van inschrijving)
U kunt inschrijven vanaf 1 april op het gebruikelijke rekeningnummer.(55 EUR PER DEELNEMER)
U zult nog per mail verwittigd worden en een uitnodiging toegestuurd krijgen. Deze manifestatie is in ieder geval éénmalig .
Parking mogelijk op beide locaties. Leden die zich moeilijk zelfstandig kunnen verplaatsen hoeven dat te melden.
Wij vinden wel een regeling dat jullie kunnen opgehaald worden door een ex-collega van goede wil (zo zijn de meesten)
Betaling op rekening BE05 5507 9050 0075 van de Vriendenkring met ref “DenHeeck : aantal personen en naam”.

PARIBAS CULTURE : MERCREDI 30 AVRIL 2014

Nous n’avons pas oublié que nous avons travaillé des années pour une institution financière où l’on parlait de “l’art de la Banque…….”
Nous référant à cette tradition, nous sommes heureux de pouvoir vous inviter à visiter la fameuse Galerie d’Art “den Heeck”
Ce n’est pas “uniquement” une galerie…Tout d’abord elle est dirigée par notre éminent membre -et ancien collègue – Jan Verschaeren et son épouse Magda, qui participent aussi régulièrement à nos déjeuners. 
D’autre part, c’est un centre international reconnu pour le constructivisme et l’Art concret (centre pour le constructivisme et l’art concret)
Ce que cela signifie va nous être clarifié et exposé par Jan et Magda. C’est une occasion unique, à ne pas manquer, de pouvoir faire connaitre plus tard à nos enfants et petits-enfants – également dans ce domaine- quelque chose qu’ils ne connaissent pas.
En concordance avec le haut niveau (Paribas) de cette visite, nous allons déjeuner ensemble dans le Restaurant EYCKERHOF (une étoile au Michelin ! )
Tout ce package (visite, apéro, entrée, plat principal, dessert, vins et …… agréable compagnie) vous est proposé pour le prix de 55 euro.
Aussi bien la Galerie que le Restaurant sont situés dans le magnifique Klein-Brabant, près de l’Escaut à Hingene.
Il y a malheureusement un Grand MAIS …. le nombre de places disponibles est limité. Compréhensible que le restaurant, réellement d’excellente qualité, a ses limites concernant le nombre de places qu’il peut nous réserver. Les inscriptions seront clôturées dès que ce nombre est atteint.(paiement vaut inscription)
Vous pouvez vous inscrire à partir du 1er avril sur le compte habituel (55 eur par participant)
Vous serez encore avertis par mail et recevrez une invitation. Cette manifestation est en tous cas unique.
Parking aisé aux deux endroits . Les membres qui ont des difficultés à se déplacer doivent nous avertir. Nous trouverons une solution pour venir vous chercher grâce à la bonne volonté d’un ex-collègue, (ce que sont la plupart !)
Le montant est à verser au compte de l’Amicale : BE05 5507 9050 0075 avec réf “DenHeeck, nom et nombre de personnes”